تشرف حسن بن مثله جمكرانى محضر امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
تشرف حسن بن مثله جمكرانى
شيخ بزرگوار, حسن بن مثله جمكرانى (ره ), مى گويد: شب سه شنبه , هفدهم ماه مبارك رمضان سال نود و سه , در خانه ام خوابيده بودم .
ناگاه نيمه شب جـمعى به در منزل آمدند و مرا از خواب بيدار كرده و گفتند: برخيز و دعوت امام مهدى صاحب الزمان (ع ) را اجابت كن كه تو را خواسته اند.
برخاستم و آماده شدم و به آنها گفتم : بگذاريد پيراهنم را بپوشم .
صدايشان بلند شد: هو ما كان قميصك , يعنى اين پيراهن مال تو نيست .
خـواستم شلوار را بپوشم .
صدايشان آمد كه ليس ذلك منك فخذ سراويلك , يعنى اين شلوار, شلوار تو نيست .
شلوار خودت را بپوش .
من هم شلوار خودم را پوشيدم .
خواستم به دنبال كليد در خانه بگردم .
صدايى آمد كه الباب مفتوح , يعنى در بازاست .
وقتى از منزل خارج شدم , عده اى از بزرگان را ديدم .
سلام كردم .
جواب دادند وخوش آمد گويى كردند.
بعد هم مرا, تا جايى كه الان محل مسجد است , رساندند.
وقتى خوب نگاه كردم , ديدم تختى گذاشته شده و فرش نفيسى بر آن پهن است وبالشهاى خوبى روى آن قـرار دارد.
جـوانـى سى ساله بر آن تخت نشسته و به بالش تكيه كرده است .
پيرمردى در مـحـضـرش نشسته و كتابى در دست دارد و برايش مى خواند,و حدود شصت مرد در آن مكان در اطراف او نماز مى خوانند: بعضى از آنها لباسهاى سفيد و بعضى لباس سبز به تن داشتند.
آن پيرمرد حضرت خضر (ع ) بود.
او مرا نشانيد.
امام زمان , حضرت بقية اللّه الاعظم ارواحنافداه مرا به نام خودم صدا زده و فرمودند: برو به حسن بن مسلم بگو, تو چند سال است كه اين زمين را آباد مى كنى و مى كارى و ما آن را خراب مى كنيم و پنج سال است كه در آن كشت مى كنى .
امسال هم دو بـاره از سـر گـرفـتـه اى و مشغول آباد كردنش مى باشى , ولى ديگر اجازه ندارى در اين زمين كـشـت كـنى و بايد هر استفاده اى كه از آن به دست آورده اى برگردانى , تا در اين محل مسجدى بـسـازنـد.
و به حسن بن مسلم بگو, اين جا زمين شريفى است و حق تعالى آن را برگزيده و بزرگ دانـسـته است , درحالى كه تو آن را به زمين خود ملحق كرده اى , به همين علت , خداى تعالى دو جـوان ازتو گرفت , اما متوجه نشدى و اگر كارى كه دستور داده ايم , انجام ندهى , حق تعالى تورا در فشار قرار مى دهد, به طورى كه متوجه نشوى .
حـسـن بـن مـثـله مى گويد,عرض كردم : سيدى و مولاى , براى اين مطالبى كه فرموديدنشانه و دليلى قرار دهيد, چون اين مردم حرف بدون دليل را قبول نخواهند كرد.
حضرت فرمودند: انا سنعلم هناك علامة (ما علامتى قرار خواهيم داد تا شاهد صدق قول تو باشد).
تـو بـرو و پـيـام مـا را بـرسـان و بـه سيد ابوالحسن بگو به همراه تو بيايد و آن مرد را حاضر كند و اسـتـفاده هاى چند ساله اى را كه برده است , از او بگيرد و به ديگران بدهد, تا بناى مسجد را شروع كـنـنـد.
كسرى آن را از رهق كه در ناحيه اردهال و ملك مااست , آورده و مسجد را تمام كنند.
ما نـصـف رهق را براى اين مسجد وقف كرديم , كه هر ساله پول آن را آورده , صرف ساختمان مسجد كـنـند.
به مردم هم بگو به اين مكان رو آورده و آن را گرامى بدارند و در اين جا چهار ركعت نماز بـخـوانـنـد, به اين صورت كه دو ركعت آن را به قصد تحيت مسجد و در هر ركعت يك بار حمد و هـفـت بارقل هو اللّه و در ركوع و سجود, هفت مرتبه تسبيح بگويند.
دو ركعت ديگر را به نيت نماز امـام صـاحـب الـزمان (ع ) بجا آورند, به اين صورت كه حمد را بخوانند, وقتى به اياك نعبد و اياك نـسـتـعـين رسيد, آن را صد بار بگويند و بعد از آن حمد را تا آخربخوانند.
ركعت دوم را هم به اين تـرتيب عمل كنند و در ركوع و سجود هفت بارتسبيح بگويند.
وقتى نماز تمام شد, تهليل (لااله الا اللّه ) گـفـتـه و تسبيح حضرت فاطمه زهرا (س ) را بخوانند.
بعد از تسبيح سر به سجده بگذارند و صـد بار بر پيغمبر و آلش (ع ) صلوات بفرستند, فمن صليها فكانما صلى فى البيت العتيق (هركس اين دوركعت نماز را بخواند, مثل اين است كه دو ركعت نماز در خانه كعبه خوانده باشد).
حـسـن بـن مـثله جمكرانى مى گويد: من وقتى اين جملات را شنيدم , با خود گفتم گويامحل مسجد همان است كه حضرت در آن جا تشريف دارند.
بعد به من اشاره فرمودند كه برو.
مـقـدارى از راه را كـه آمدم , دوباره مرا خواستند و فرمودند: در گله جعفر كاشانى گله دار, بزى هست كه بايد آن را بخرى .
اگر مردم روستا پولش را دادند, با پول آنهابخر, وگرنه بايد از پول خود بـدهـى .
فـردا شـب آن بـز را بـه اين محل بياور و ذبح كن .
آنگاه روز هيجدهم ماه مبارك رمضان گوشتش را به بيماران و كسانى كه مرض سختى دارند بده , زيرا خداى تعالى همه را شفا مى دهد.
آن بز ابلق (سفيد و سياه )است و موهاى زيادى دارد.
هفت علامت در او هست : سه علامت در يك طرف وچهارتا طرف ديگر.
بـعـد از اين فرمايشات , براه افتادم كه بروم , اما باز مرا خواستند و فرمودند: ما تا هفتاد ياهفت روز ايـنـجاييم (اگر بگوييم هفت روز, دليل است بر شب قدر, كه بيست و سوم رمضان مى باشد.
اگر بگوييم هفتاد روز, شب بيست و پنجم ذيقعدة الحرام و روزبزرگى است ).
حـسن بن مثله مى گويد: به خانه برگشتم و همه شب را در فكر بودم , تا صبح شد و نمازخواندم .
بـعـد از نـماز, سراغ على بن المنذر آمدم و اتفاقات را برايش گفتم .
با هم تاجايى كه شب قبل مرا بـرده بـودند, رفتيم .
در آن جا گفتم : به خدا قسم , نشانى و علامتى كه امام (ع ) اين مطالب را به من فرموده اند, اين زنجيرها و ميخهايى است كه دراين جا هست .
سـپس به طرف منزل سيد ابوالحسن الرضا رفتيم .
وقتى به در منزلش رسيديم ,خدمتگذاران او را ديديم .
آنها به من گفتند: سيد ابوالحسن از اول صبح در انتظار تواست .
آيا اهل جمكرانى ؟ گـفـتـم : بـلـى .
همان وقت نزد سيد ابوالحسن رفتم و سلام كردم .
ايشان جواب سلام مرابه نحو احسن داد و مرا گرامى داشت و پيش از آن كه چيزى بگويم , گفت : اى حسن بن مثله من خواب بـودم .
در عالم رؤيا شخصى به من گفت : كسى به نام حسن بن مثله از جمكران نزد تو مى آيد.
هر چـه گـفـت سـخـن او را تـصديق كن و بر قولش اعتماد كن ,چون سخن او سخن ما است و نبايد گفته اش را رد كنى .
از خواب بيدار شدم و تا الان منتظر تو بوده ام .
در ايـن جـا حـسـن بن مثله وقايع را مشروحا به او گفت .
سيد همان وقت فرمود كه اسبهارا زين كـنـند بعد سوار شدند.
وقتى نزديك ده رسيدند, جعفر چوپان را ديدند كه گله رادر كنار مسير, مى برد.
حـسن بن مثله ميان گله رفت و آن بزى كه حضرت اوصافش را داده بودند, آخر گله ديد, كه به طـرف او مى آيد! او هم آن بز را گرفت و خواست قيمتش را به جعفر بدهد.
جعفر سوگند ياد كرد كـه مـن ايـن بـز را هـرگز نديده ام و در گله من نبوده است , جز آن كه امروز مى بينم و هر طور خواسته ام آن را بگيرم , برايم ممكن نمى شد, تا الان كه پيش شما آمد.
بـز را هـمان طورى كه حضرت بقية اللّه ارواحنافداه دستور داده بودند, به آن جا آوردند وكشتند.
بعد هم در حضور سيد ابوالحسن الرضا, حسن بن مسلم را حاضر كردند.
استفاده هاى زمين را از او گرفته و درآمد رهق را هم آورده و به آن اضافه كردند.
سپس مسجد جمكران را ساخته و با چوب پوشاندند.
سـيـد ابـوالـحـسـن الـرضـا زنجير و ميخها را به قم برد و در منزل خود گذاشت .
همه بيماران و دردمندان به منزلش مى رفتند و خود را به آن زنجيرها مى ماليدند و خداى تعالى آنان را به سرعت شفا مى داد و خوب مى شدند.
ابـوالـحـسـن مـحـمـد بـن حيدر مى گويد: از چند نفر شنيدم كه سيد ابوالحسن الرضا درمحل مـوسـويـان , در شـهـر قـم مدفون است .
بعد از او يكى از فرزندانش مريض شد.
خواستند از همان زنجيرها براى شفايش بهره بگيرند.
در صندوق را باز كردند, اماچيزى نيافتند
سایت جامع سربازان اسلام
اساسا سربازان اسلام  اگر چه نامدار باشند در این جهان گمنام اند. نامدارترین سرباز فداکار در اسلام امیرالمومنین(ع) است و او گمنامترین سرباز است . امام خميني(ره)
ارتباط با ما - سربازان اسلام
جنود الإسلام
سایت فارسی سربازان اسلام
Soldiers of Islam
سربازان اسلام
کد جاوا اسلامي
تشرف به محضر امام زمان(عج)
اجابت دعای مورچه
ادای احترام به مين والمری
اشعار شهريار برای اندرويد
نماز شب اميرالمومنين علي(ع) در شب عمليات
خطبه حضرت فاطمه صغري(س) در کوفه
خطبه حضرت ام کلثوم(س) در کوفه
خطبه حضرت زينب(س) در کوفه
خطبه امام سجاد(ع)درکوفه
خطبه امام سجاد(ع) در شام
تواضع علامه طباطبايي
يک دختر آلماني،شيعه شد
لينک به ما
کد را کپي  و در قسمت تنظيمات سايت يا وبلاگ گذاشته شود
فوايد تسبيح حضرت زهرا(س)
توسل انبياء و ائمه(ع) به حضرت زهرا(س)
سایت جامع سربازان اسلام
دریافت کد اسلامی
کمک مالي مردمي به سايت جامع سربازان اسلام
مکتب گرا باشيد
اشعار محتشم کاشاني
ولايت فقيه در اسلام
شهدا سربازان اسلام
موبایل اسلامی
بازی های اسلامی
کتاب اسلامی
قاتل شهيد احمدی روشن
دستور عملی از ميرزا جواد ملکی تبريزی
فکر کرديد مجيد شهرياری را کشتيد؟
قضاوتهای امام علی عليه السلام
نام های محمد و علی
14 معصوم
فیلم و کلیپ اسلامی
تصاویر اسلامی
آخوند آمریکایی
آخوند آمریکایی... +3عکس
عکس های ویژه
طرفداران آمريکا ببينند - برخورد آمريکايي ها با مردم عراق
آمريکايي ها اين طورند - ببینيد حتما
امام زمان(عج)اينجاها نياد،کجا بره؟-ضابط
امام زمان(عج)اينجاها نياد،کجا بره؟
آيت الله خوشوقت-آزادي يا بندگي؟
آیت الله خوشوقت-آزادی یا بندگی؟
چرا خانم ها چادر مشکي بپوشند
چرا خانم ها بايد چادر مشکي بپوشند
شهيد زين الدين-امام زمان در اينجا حاضر است
امام زمان(عج) در اینجا حاضر است
هروله عاشورا در کربلا
هروله عاشورا در کربلا
مقتل خواني شهيد آيت الله حکيم
مقتل خواني شهيد آيت الله حکيم
امام خميني- ما امروز از دوستان ميترسيم
ما امروز از دوستان میترسیم
حاج آقا قرائتي و مناظره
حاج آقا قرائتي و مناظره
خواهري از عربستان - تشييع شهيد عبدالحسين برونسي
خانم عربستانی در تشییع برونسی
رهبري-اينها از ايران هسته اي ميترسند يا از ايران اسلامي؟
ايران هسته اي يا ايران اسلامي
امام خامنه اي - سني بيدار باشه ، شيعه بيدار باشه ، آحاد مردم بيدار باشند
شیعه و سنی بیدار باشند
تعريف امام از آقا
تعریف امام از آقا
امام و اسلام سياسي منهاي برهنگي و تهاجم فرهنگي
امام و اسلام منهای برهنگی
وضو گرفتن آيت الله خويي
وضو گرفتن آيت الله خويي
شهيد همت-چه بکشيم و چه کشته بشيم،پيروزيم
چه بکشیم و چه کشته بشیم
امام خميني(ره) - رفتار حوزه علميه
امام خمینی(ره) و حوزه علمیه
نظر علامه طباطبايي در مورد شهيد مطهري
نظر علامه در مورد شهید مطهری
وصیت نامه آیت الله مرعشی نجفی(ره)
صفحه اصلی سربازان اسلام
آیت الله بهجت - توصیه جبرئیل به آدم
آیت الله بهجت - توصیه جبرئیل
قرآن کريم
صدای اسلام
حرم سامرا - امامین عسکریین(ع)
حرم ائمه(ع) در سامرا
کد جاوا فیلم های شهدا و دفاع مقدس
رابطه سران کشورهاي اسلامي با آمريکا
درس خواندن علامه جعفري
تبديل قبله از بيت المقدس به مسجد الحرام
مسلمانان ميانمار
علت محروميت از نماز شب
آيت الله بهجت (ره) - نماز اول وقت
آيت الله بهجت (ره) - نماز اول وقت
مقتل لهوف
منتهي الآمال
مقتل مقرم
مقتل از مدينه تا مدينه
امام موسي صدر - امام حسين(ع)
امام موسي صدر - حضرت زينب(س)
حديث منزلت
حديث غدير
مباهله
معاويه و ابوسفيان عامل همه مشکلات
مرگ بر اسرائيل
تصاوير - امام علي النقي(ع)
کد جاوا شهیدان
گربه اي براي گربه کوري غذا ميبرد
اشعار محتشم کاشاني
توبه نصوح چيست؟
نماز شب حضرت زهرا(س)
مقتل خواني شهيد آيت الله حکيم
ماجراي بوسيدن ضريح
شهيد بهشتي - اگر نان و پنير خالي هم بخوريم
حضرت زهرا(س) در کلام امام خميني(ره) و امام خامنه اي
طي الارض امام کاظم(ع) به مدينه از داخل زندان
40 حديث امام جواد(ع)
سخنان اميرالمومنين علي(ع) به کميل
برخورد امام کاظم(ع) با خلاف کار
الغدير علامه اميني(اندرويد)
طرز شهادت امام هادي(ع)
آيا قرآن تناقضات دارد؟
آيا تعداد ستارگان قابل شمارش است؟
40 حديث عزاداري
جهاد و جنگ هاي اميرالمومنين علي (ع)
آيا ميداني شيعه ما کيست؟
ماجراي جنازه شهيد حميد باکري - از زبان همسر
ماجرای جنازه شهید حمید باکری
شهيد حميد باکري - از زبان همسر
شهید حمید باکری - از زبان همسر
عزاداري و سينه زني در جبهه و جنگ
عزاداری  در جبهه و جنگ
ماجرای خواب آیت الله حکیم
ماجرای خواب آیت الله حکیم
راه نجات از فتنه های آخرالزمان
راه نجات از فتنه های آخرالزمان - پناهیان
امام خامنه ای - ما به آنها حمله می کنیم
ما به آنها حمله می کنیم
امام خامنه ای - علت هجوم به جمهوری اسلامی
علت هجوم به جمهوری اسلامی
مداحی شیعیان بحرین برای امام خامنه ای
شیعیان بحرین برای امام خامنه ای
بدحجابي خفته
بدحجابي خفته
حمله گسترده سايبري به اسرائيل
حمله گسترده سایبری به اسرائیل
امام خميني - اسلام را حفظ کنيم تا صاحبش بياد و تسليم او کنيم
اسلام را حفظ کنیم تا صاحبش بیاد
رهبري-چرا امام قطعنامه 598 را پذيرفت؟
چرا امام قطعنامه 598 را پذیرفت؟
شهيد ابراهيم همت - براي خدا کار کنيم
شهید همت - برای خدا کار کنیم
شهید همت،هوای نفس نباید باشد
شهيد ابراهيم همت -  هواي نفس نبايد باشد
رهبري-عليه اسرائيل
امام خامنه اي  : اسرائيل
کليپ کربلا کربلا ما داريم مياييم
کلیپ کربلا کربلا ما داریم میاییم
در ميانمار چه ميگذرد؟
در ميانمار چه ميگذرد؟
نهي از منکر کردن آيت الله بهجت (ره)
نهي از منکر کردن آيت الله بهجت(ره)
تفحص شهداي دفاع مقدس
تفحص شهداي دفاع مقدس
آيت الله ميرزا احمد سيبويه
آيت الله  سيبويه(ره)
بمباران شيميايي-مجروحان شيميايي
بمباران شيميايي
خواص بي خواص - عمرسعد ملعون
خواص بی خواص، عمرسعد ملعون
علامه حسن زاده آملی - علامت یقین
علامه حسن زاده - علامت یقین
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
استغفار و توبه
شهیدان راه اسلام
ابزار وبلاگ نویسان اسلامی
گالری تصاوير سربازان اسلام
رسول الله(ص)
امیرالمومنین علی(ع)
حضرت فاطمه زهرا(س)
امام حسن مجتبی(ع)
امام حسین(ع)
امام سجاد(ع)
امام باقر(ع)
امام صادق(ع)
امام کاظم(ع)
امام رضا(ع)
امام جواد(ع)
امام هادی(ع)
امام حسن عسکری(ع)
امام مهدی(ع)
بنی هاشم و امام زادگان و منتسب های به اهلبیت(ع)
ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن
کد ثواب و خواص سوره های قرآن
عبادات اسلامی
دریافت کد عبادات اسلامی
اعتقادات اسلامی و پاسخ به شبهات
دریافت کد اعتقادات اسلامی و پاسخ به شبهات
کتاب اسلامی
موبايل اسلامی
کد کتاب اسلامی
کد موبایل اسلامی
فيلم اسلامی
کد فیلم اسلامی
فيلم و کلیپ های سربازان اسلام
فيلم های عاشورایی
فيلم های امام خمينی(ره)
فيلم های امام خامنه ای
فيلم های علما و بزرگان
فيلم های سخنرانی
فيلم های شهدا و دفاع مقدس
فيلم های سياسی و اجتماعی
عکس های ویژه اسلامی
کد جاوا اسلامی
دانستنی های اسلامی
کمک های مالی مردمی به سایت سربازان اسلام
کمک های مالی مردمی به سایت سربازان اسلام
شهدا و دفاع مقدس
علما و عرفا و بزرگان
استفاده غیرتجاری از مطالب سایت سربازان اسلام بلا مانع می باشد
کمک مالي مردمي به سايت جامع سربازان اسلام
آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند
کمک مالي مردمي به سايت جامع سربازان اسلام
سربازان اسلام تمام قله هاي کليدي جهان را فتح خواهند کرد
کمک مالي مردمي به سايت جامع سربازان اسلام
کمک مالي مردمي به سايت جامع سربازان اسلام

امام خميني-مگه مازندراني ها و رشتي ها ميزارند
مگه مازندرانی ها و رشتی ها میزارند

مادر شهيد بهروز صبوري
مادر شهيد بهروز صبوري

امام خميني(ره)-شخصيت حضرت زهرا(س)
امام خميني(ره) - شخصيت حضرت زهرا(س)

سيد حسن نصرالله
سيد حسن نصرالله - لبیک یا حسین(ع)
آثار و عواقب (گناهان و مکروهات)

روضه خواندن امام خامنه ای
روضه خواندن امام خامنه اي
جوان بحرينی و امام خامنه ای
جوان بحريني و امام خامنه اي
شهيد مهرداد عزيزاللهی
شهيد مهرداد عزيزاللهي
ما شیعه علی بن ابیطالب(ع) هستیم - سید حسن نصرالله

مجموعه تصاویر روشنگری اسلامی
جلوه های ویژه
کمک های مالی(آنلاین)
دریافت کد جاوا مراجع تقلید
کد جاوا اسلامی(ابزار وبلاگ نویسان)
ولایت فقیه
بازی اسلامی
نماز اول وقت(آیت الله بهجت)
بیداری اسلامی
ارتباط با ما - درباره ما
اعتقادات شیعه
شهداء
کتاب اسلامی
موبایل اسلامی
قرآن کریم
صفحه اصلی
چهارده معصوم(ع)
تصاویر اسلامی
فیلم و کلیپ اسلامی
صوت و نوای اسلامی
دانلود کتاب نجم الثاقب
اسامی کشته شدگان در جنگ بدر به دست امیرالمومنین علی(ع)