امام صادق(ع) : کسی کتاب سلیم بن قیس هلالی را نداشته باشد ، از الفبای شیعه چیزی نمیداند