اساساً سربازان اسلام اگر چه نامدار باشند در این جهان گمنام اند . نامدارترین سرباز فداکار در اسلام امیرالمومنین (ع) است و او گمنامترین سرباز است . امام خميني(ره)