کمک های مالی به (سایت  جامع سربازان اسلام)مبلغ 50,000 ریال

مبلغ 80,000 ریال

مبلغ 140,000 ریال

مبلغ 8,000,000 ریال

مبلغ 100,000,000 ریال