عناوین اسلامی

   
   

پیش گویی امیرالمومنین علی(ع) از ماجرای کربلا

پیش گویی امیرالمومنین علی(ع) از ماجرای کربلا


 کتاب وقعة صفّين ـ به نقل از حسن بن كثير و او نیز از پدرش ـ می نویسد: على(عليه السلام) چون به کربلا رسید توقّف کرد.
به وى گفته شد: اى امير مؤمنان! اين جا كربلاست.
على(عليه السلام) فرمود: «جاى كَرب و بلاء(اندوه و آسيب )!».
سپس با دست خويش به مکانی اشاره كرد و فرمود: «اين جا باراندازشان است و استراحتگاه شتر انشان است».
آن گاه با دستش به جای ديگر اشاره كرد و فرمود: «اين جا خون هاشان ريخته مى شود».(1)
همچنین در کتاب فتوح آمده است: على(عليه السلام) – هنگامی که به سمت صفین حرکت کرد - چون به دِير كَعب رسید، فرود آمد و باقى مانده روز و نيز شب را در آن مكان گُذراند. صبحگاهان حرکت نمود، تا اینکه به كربلا رسيد، سپس به كرانه فرات نظر افكند. آنگاه به ابن عباس فرمود: «ابن عبّاس! آيا اين مكان را مى شناسى؟».
او گفت: نه، اى امير مؤمنان! آن را نمى شناسم.
علی(عليه السلام) فرمود: «بدان كه اگر تو نيز همچون من اين سرزمين را مى شناختى، از آن در نمى گذشتى، مگر آن كه همانند من گريه كنى».
سپس على(عليه السلام) سخت گريست، چندان كه ريشش از اشك هايش خيس شد و اشك بر سينه اش جارى گشت. پس گفت: «آه! مرا با خاندان ابو سفيان چه كار؟!».
سپس به حسين(عليه السلام) روى كرد و گفت: «شكيبا باش اى ابو عبد الله! پدرت از آنان همان ديده كه تو پس از من خواهى ديد».
آن گاه على(عليه السلام) در زمين كربلا به گذار(جستجو) پرداخت، گويى چيزى را مى جويد. سپس از مركب فرود آمد و آب خواست، و وضو- گرفت - و سپس برخاست و آن قدر كه مى خواست، نماز خواند...
آن گاه، قدرى به خواب رفت، ناگاه هراسناك برخاست و فرمود: «ابن عبّاس! آيا برای تو بگویم كه اكنون در خواب چه ديدم؟».
او گفت: آرى، امير مؤمنان!
على(عليه السلام) فرمود: «مردانى ديدم سپيد روى؛ در دست هاشان بيرق هايى سپيد بود وشمشير هایشان را به كمر بسته بودند. سپس گرداگرد اين زمين، خطّى كشيدند. آن گاه، اين درختان خرما را ديدم كه شاخه هاى خود را به زمين زده اند. و نيز نهرى ديدم كه در آن، خون تازه روان بود و فرزندم حسين(عليه السلام) را ديدم كه در آن خون، غرقه بود و يارى مى خواست؛ امّا كسى به يارى اش نمى آمد. سپس ديدم كه آن مردان سپيدْچهره از آسمان فرود آمدند و ندا در دادند: اى خاندان پيامبر! صبور باشيد، صبور! شما به دست پليدترينِ مردم كشته مى شويد. و تو اى ابو عبد الله! بهشت، مشتاقِ توست آن گاه، آن مردان سپيد روى به سويم آمدند. سپس مرا تسليت دادند و گفتند: مژده باد تو را اى ابوالحسن! هر آينه، فردا كه مردم نزد پروردگار جهان حاضر شوند، خداوند، چشم تو را به فرزندت حسين(عليه السلام) روشن می گردانَد. و اين بود آن خوابى كه ديدم. به آن كه جان على در دست اوست، سوگند،...اين، سرزمين كربلاست كه فرزندم حسين(عليه السلام) و پيروانش، و دسته اى از فرزندان فاطمه(سلام الله علیها)، دختِ محمّد(صلى الله عليه وآله) در آن دفن مى شوند. همانا اين مكان نزد آسمانيان مشهور است و آن را به نام سرزمين كرب و بلا (اندوه و آسيب) ياد مى كنند. هر آينه از اين زمين، گروهى برانگيخته خواهند شد كه بى محاسبه، داخل بهشت مى شوند».(2). (3)
در کتاب كامل الزيارات ـ به نقل از ابو عبد الله جَدَلى ـ آمده است که گفته: بر امير مؤمنان(ع)، وارد شدم و حسين(عليه السلام) در كنارش بود. با دست بر شانه حسين(عليه السلام) زد و فرمود: «اين، كشته خواهد شد و هيچ كس كمكش نخواهد كرد».
گفتم: اى امير مؤمنان! به خدا سوگند، روزگار بدى خواهد بود.
امير مؤمنان(عليه السلام) فرمود: «اين اتّفاق، خواهد افتاد».(4)
همچنین در کتاب إرشاد ـ به نقل از اسماعيل بن زياد ـ آمده است: روزى، على(عليه السلام) به براء بن عازب فرمود: «اى براء! پسرم حسين، كشته خواهد شد و تو زنده خواهى بود و كمكش نخواهى كرد».
هنگامى كه حسين بن على(عليهما السلام) شهيد شد، براء بن عازب مى گفت: «به خدا سوگند، على بن ابى طالب(عليه السلام)، راست گفت. حسين(ع)، كشته شد و من كمكش نكردم» و همواره از يارى نكردن حسين(عليه السلام) اظهار تأسّف و پشيمانى مى كرد.(5)
و نیز در همان کتاب ـ به نقل از جُوَيرية بن مُسهِر عبدى ـ آمده است: هنگامى كه با امير مؤمنان(عليه السلام)، به صِفّين مى رفتيم، به بيابان هاى كربلا رسيديم. دور از سپاه ايستاد و آن گاه به راست و چپ، نگاه كرد و اشك ريخت و سپس فرمود: «به خدا سوگند، اين جا توقّفگاه قافله آنان و جاى مرگشان است».
گفتند: اى امير مؤمنان! اين جا كجاست؟
فرمود: «اين جا كربلاست و در آن، گروهى كشته خواهند شد كه بدون محاسبه وارد بهشت مى گردند».آن گاه به راه خود، ادامه داد.(6)
در کتاب معجم الكبير ـ به نقل از ابو حِبره ـ آمده است: با على(عليه السلام)همراه شدم تا به كوفه رسيدیم. در كوفه به منبر رفت و خدا را سپاس و ستايش گفت و آن گاه فرمود: «هنگامى كه نوادگان پيامبرتان در ميان شما گرفتار شوند، چه خواهيد كرد؟».
گفتند: در راه آنان، آزمايش نيكويى خواهيم داد.
على(عليه السلام) فرمود: «سوگند به آن كه جانم در دست اوست، در ميان شما منزل خواهند كرد و شما به سوى آنان به راه خواهيد افتاد و آنان را خواهيد كُشت».
آن گاه، شروع به خواندن اين شعر كرد:
«هُم أورَدوهُم بِالغَرورِ وعَرَّدو(7) *** أحَبّوا نَجاةً لا نَجاةَ ولا عُذرَ»؛
(خود، آنان را با نيرنگ، وارد خواهند كرد و سپس از آنان رو خواهند گرداند
نجات يافتنى را دوست خواهند داشت كه نه رستگارى و نه دليلى بر آن است).(8)
احمد بن حنبل در کتاب مسندش ـ به نقل از عبد الله بن نُجَىّ، از پدرش ـ می نویسد: با على(عليه السلام) مى رفتیم و من مسئول ظرف آب وضوى او بودم. هنگامى كه به سوى صِفّين مى رفتيم، تا به نينوا رسيديم، على(عليه السلام) فرمود: «ابوعبد الله! صبر كن. در كنار فرات، صبر كن».
گفتم: چه شده است؟
على(عليه السلام) فرمود: «روزى بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) وارد شدم، در حالى كه چشمانش گريان بود. گفتم: اى پيامبر خدا! آيا كسى تو را خشمناك كرده است؟ چرا ديدگانت گريان است؟
فرمود: «هم اكنون، جبرئيل از پيش من رفت و به من گفت كه حسين(عليه السلام) در كنار فرات، كشته خواهد شد. سپس فرمود: مى خواهى خاك آن جا را- به تو بدهم- بو كنى؟
گفتم: آرى.
آنگاه يك مشت خاك به من داد. و من نتوانستم جلوى اشكم را بگيرم». (9)
همچنین در کتاب مقتل الحسين، خوارزمى ـ به نقل از حاكم جُشَمى ـ آمده است: امير مؤمنان علی(عليه السلام) هنگامى كه به صِفّين مى رفت، در كربلا فرود آمد و به ابن عبّاس فرمود: «مى دانى اين مكانْ كجاست؟».
ابن عبّاس گفت: نه.
امير مؤمنان علی(عليه السلام) فرمود: «اگر اين مكان را مى شناختى، همچون من مى گريستى» و آن گاه، گريه شديدى كرد و افزود: «من با آل ابو سفيان، چه كار دارم؟».
آن گاه امير مؤمنان(ع) به حسين(عليه السلام) رو كرد و فرمود: « شكيبا باش، پسر عزيزم! پدرت هم از آنان، همانند آنچه تو پس از او خواهى ديد، مى بيند». (10)
اُسد الغابة ـ به نقل از غرفه اَزْدى ـ می نویسد: نسبت به منزلت على(عليه السلام) ترديدى در دلم راه يافته بود. روزى با او به ساحل فرات رفتم. راه كج كرد و ايستاد و ما هم اطرافش ايستاديم. با اشاره دست فرمود: «اين جا مكان شترانشان، جايگاه فرود قافله شان و محلّ ريختن خونشان است. پدرم فداى آن كه جز خدا، ياورى در زمين و در آسمان ندارد!».
هنگامى كه حسين(عليه السلام) كشته شد، به ساحل فرات آمدم و به جايى كه حسين(عليه السلام)را در آن جا كشته بودند، رفتم. درست همان گونه بود كه على(عليه السلام) گفته بود و هيچ اشتباهى نكرده بود. از ترديدى كه در من بود، از خدا طلب آمرزش كردم و فهميدم كه على(عليه السلام) به كارى دست نمى زَنَد، مگر بر پايه عهدى كه با وى شده است.(11)
ابن سعد در کتاب طبقات الكبرى ـ به نقل از ابو عبيد ضَبّى ـ می نویسد: بر ابو هَرثَم ضبّى که از سپاهيان على(عليه السلام) در صِفّين بود، وارد شدم؛ او روى سكّويى نشسته بود...
برای ما نقل کرد: در بازگشت از صِفّين، در كربلا پياده شديم و على(عليه السلام)، نماز صبح را با ما به جماعت در بين درختان و بوته هاى اسفند به جاى آورد...آن گاه گفت: «آه ، آه! در اين بيابان، گروهى كشته خواهند شد كه بدون محاسبه وارد بهشت مى گردند». (12)
تاريخ دمشق ـ به نقل از هَرثَمة بن سلمى ـ می نویسد: در يكى از جنگ هاى على(عليه السلام) همراه او مى رفتيم تا به كربلا رسيديم. او در كنار درختى پياده شد و نماز خواند و مشتى خاك از زمين برداشت و بوييد و فرمود: «واى بر تو، اى خاك! بر روى تو گروهى كشته خواهند شد كه بدون محاسبه وارد بهشت مى گردند».(13). (14)

پی نوشت:
(1). وقعة صفّين، ص 142؛ بحار الأنوار، ج 32، ص 420 و ج 41، ص 339، ح 58؛ شرح نهج البلاغة، ج 3، ص 171؛ الإرشاد، ج 1، ص 332؛ خصائص الأئمّة (عليهم السلام)، ص 47.
(2). فتوح، ج 2، ص 551؛ أمالي صدوق، ص 597، ح 5؛ وقعة صفّين، ص 140.
(3). محمد محمدی ری شهری، دانش نامه امیرالمومنین، ج 5، ص 523- 519.
(4). كامل الزيارات، ص 149، ح 176؛ رجال الكشّي، ج 1، ص 307، الرقم 147.
(5). إرشاد، ج 1، ص 331؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج 2، ص 270.
(6). إرشاد، ج 1، ص 332؛ خصائص الأئمّة(عليهم السلام)، ص 47؛ قرب الإسناد، ص 26، ح 87؛ وقعة صفّين: ص 142 وكامل الزيارات، ص 453، ح 685؛ ذخائر العقبى، ص 174.
(7). عرَّدوا: أي فرّوا وأعرضوا (النهاية، ج 3، ص 204).
(8). المعجم الكبير، ج 3، ص 110، ح 2823؛ مناقب بن شهر آشوب، ج 2، ص 270.
(9). مسند ابن حنبل، ج 1، ص 184، ح 648؛ مسند أبي يعلى، ج 1، ص 206، ح 358؛ تهذيب التهذيب، ج 1، ص 589، الرقم 1577؛ طبقات الكبرى (الطبقة الخامسة من الصحابة)، ج 1، ص 429، الرقم 417 عن عامر الشعبي؛ تاريخ دمشق، ج 14، ص 187، ح 3517؛ المعجم الكبير، ج 3، ص 105، ح ؛ ملاحم والفتن، ص 237، ح 344 و ص 333، ح 484.
(10). مقتل الحسين، خوارزمي، ج 1، ص 162.
(11). اُسد الغابة، ج 4، ص 322، الرقم 4173؛ تاريخ دمشق، ج 14، ص 198.
(12). طبقات الكبرى، ج 1، ص 432، الرقم 420؛ تاريخ دمشق، ج 14، ص 198؛ شرح الأخبار، ج 3، ص 136، ح 1077؛ مناقب كوفي، ج 2، ص 26، ح 514؛ تهذيب التهذيب، ج 1، ص 590، الرقم 1577؛ مقتل الحسين،  خوارزمي، ج 1، ص 165.
(13). تاريخ دمشق، ج 14، ص 222؛ ملاحم والفتن، ص 335، ح 488.
(14). گرد آوری از: دانش نامه امیرالمؤمنین، محمّد محمّدی ری شهری، سازمان چاپ و نشر دار الحدیث، قم، 1386هـ ش، چاپ اوّل، ج12، ص 55-65.

makarem.ir

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی

امام حسین(ع)

پیش گویی،امیرالمومنین علی،پیشگویی امیرالمومنین،پیش گویی امام علی،ماجرای کربلا،امیرالمومنین و کربلا،پیش گویی امیرالمومنین علی(ع) از ماجرای کربلا

امام حسین(ع)

• خلاصه زندگينامه امام حسين(ع)
• عمرو بن قرظه بن کعب انصاری چگونه شهید شد؟
• امام حسین(ع) در پی داشتن یاران مخلص
• چرا محمد حنفیه در قیام امام حسین(ع) نبود؟
• عبدالله بن حسن(ع) چگونه به شهادت رسید؟
• توصیف امام حسین(ع) در کلام بزرگان اهل سنت
• درباره امام حسین(ع) ، در منابع اهل سنت
• الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة
• عبادت امام حسین(ع) در منابع اهل سنت
• امام حسین(ع) در زمان حاکمیت پدر بزرگوارشان
• تشویق ائمه(ع) به زیارت امام حسین(ع) در کربلا
• توصیف امام حسین(ع) از زبان صحابه و تابعین
• سخنرانی امام حسین(ع) در اعتراض به معاویه
• امام حسین(ع) در چه تاریخی متولد شدند؟
• خوردن تربت امام حسین(ع) به عنوان تبرک
• حدیث(سرور جوانان بهشت)به نقل از اهل سنت
• ابن تیمیه و انکار امر یزید به قتل امام حسین(ع)
• چرا متوکل قبر امام حسين(ع) را تخريب کرد؟
• ادعای ابن تیمیه بر عدم رضایت یزید به قتل امام
• چرا امام حسین(ع) نام پسرانش را علی گذاشت؟
• محل دفن سر مقدس امام حسین(ع)
• مبارزات امام حسین(ع) قبل از امامت
• حسن و حسین(ع) از نام های اهل بهشت
• امام حسین(ع) دارای چند فرزند بود؟
• جایگاه ویژه امام حسین(ع) نزد پیامبر(ص)
• سوگواری پیامبران الهی بر امام حسین(ع)
• عزای حسینی(ع) قبل از شهادت او
• عزاداری بنی هاشم پس از برگشت به مدینه
• عزاداری اسرای کربلا در شام
• امام سجاد(ع) و عزاداری برای امام حسین(ع)
• اقامه عزای امام حسین(ع) توسط ائمه(ع)
• عزاداری امام حسین(ع)، محور قیام علیه ظالمان
• عزاداری امام حسین(ع) موجب خودسازی
• عزاداری موجب حفظ مکتب اهل بیت(ع)
• امام حسین(ع) فدا شد برای بخشش گناهان؟
• گریه طولانى امام سجاد(ع) بر امام حسین(ع)
• آیا نوحه سرایی در عصر معصومین(ع) هم بوده؟
• توصیه ائمه(ع)، به برپائی مجلس عزای حسینی
• روش ائمه در احیای حماسه عاشورا
• منظور از تباکی در عزاداری چیست؟
• به چه نوع عزاداری بیشتر توصیه شده است؟
• جایگاه گریه در عزای حسینی(ع)
• چرا در عاشورای باید کسب و کار را تعطیل کرد؟
• نقش مردم در اتخاذ صلح و قیام از سوی حسنین(ع)
• پیروز و شکست خورده واقعه کربلا کیست؟
• اختلاف منش حاکمان، در صلح و قیام حسنین(ع)
• چرا امام حسین(ع) در زمان معاویه قیام نکرد؟
• حضرت علی اکبر(ع) چگونه به شهادت رسید؟
• سوید بن عمرمو ، آخرین شهید کربلا
• سعید بن عبدالله حنفی چگونه به شهادت رسید؟
• عابس بن ابی شبیب چگونه به شهادت رسید؟
• شهدایی که سرشان به سوی امام پرتاب شد
• مسلم بن عوسجه چگونه به شهادت رسید؟
• حضرت علی اصغر(ع) چگونه به شهادت رسید؟
• حضرت ابوالفضل(ع) چگونه به شهادت رسید؟
• شهدای خاندان جعفر طیار در کربلا
• شهدای خاندان عقیل در کربلا
• اصحاب قدیمی در لشکر امام حسین(ع)
• شهید کربلا ، ابوثمامه صائدی که بود؟
• نافع بن هلال را بیشتر بشناسیم
• آشنایی با جون ، غلام امام حسین(ع)
• یزید بن ثبیط چگونه به امام حسین(ع) پیوست؟
• شهید کربلا ، عمرو بن جناده که بود؟
• غلام ترک در سپاه امام حسین(ع) که بود؟
• شهید کربلا ، انس بن حرث کاهلی که بود؟
• حبیب بن مظاهر را بیشتر بشناسیم
• زهیر بن قین را بیشتر بشناسیم
• بریر بن خضیر که بود؟
• حجاج بن مسروق چگونه به شهادت رسید؟
• عبدالله بن عمیر کلبی چگونه به شهادت رسید؟
• چه کسانی از دشمن به امام حسین(ع) پیوستند؟
• امام حسین(ع) پس از شهادت مسلم بن عقیل(ع)
• در منزل ثعلبیه بر امام حسین(ع) چه گذشت؟
• امام حسین(ع) اهداف خود را اینگونه تشریح کرد
• نخستین عاملی که در نهضت کربلا نقش داشت
• پیش گویی امیرالمومنین علی(ع) از ماجرای کربلا
• قیس بن مسهر دوم سفیر امام حسین(ع)در کوفه
• ورود امام حسین(ع) به کربلا
• برخورد امام حسین(ع) در قبال نامه های ابن زیاد
• دعوت از کوفیان ، حتی پس از حضرت مسلم(ع)
• آیا امام حسین(ع) با عمر سعد مذاکره ای داشت؟
• دیدار امام حسین(ع) با عبیدالله بن حر جعفی
• خطبه امام حسین(ع) در منزلگاه (بیضه)
• حر ریاحی راه کوفه را بر امام حسین(ع) بست
• رویارویی امام حسین(ع) با سپاه حر بن یزید
• موضع عبدالله به جعفر در قبال قیام امام حسین(ع)
• دعوت امام حسین(ع) از مردم بصره

• دیدار عبدالله بن عباس با امام حسین(ع)
• امام حسین(ع) و قیام در گفتگو با عبدالله بن عمر
• چرا امام حسین(ع) مکه را برای قیام انتخاب نکرد؟
• شروع علنی قیام حسینی از کجا بود؟
• وداع امام حسین(ع) با محمد حنفیه
• وداع امام حسین(ع) با قبر رسول خدا(ص)
• ماجرای واقعه حره چه بود؟
• نخستین قیام پس از شهادت امام حسین(ع)
• تحقق وعده نصرت الهی، در قیام امام حسین(ع)
• آیا قیام عباسیان هم متاثر از قیام عاشورا بود؟
• قیام امام حسین(ع) و تاثیر آن بر بیداری جامعه
• واقعه حره در مدینه پس از عاشورا
• قیام توابین از ثمرات قیام عاشورا
• نقش قیام عاشورا در رسوایی بنی امیه
• دستاورد های پیام آوران کربلا چه بود؟
• قیام امام حسین(ع) موجب انقراض بنی امیه شد
• اعتراضات فردی در حمایت از قیام امام حسین(ع)
• اخبار کربلا چه تاثیری در میان مسلمانان داشت؟
• قیام امام حسین(ع) باعث احیای اسلام گردید
• ابن تیمیه و انکار فرستادن سر امام حسین(ع)
• نقش عمر بن خطاب در شهادت امام حسین(ع)
• پیکر شهدای کربلا را چه کسی دفن کرد؟
• دلایل ورود اسرا به کربلا در اربعین
• جابر انصاری و زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین
• ورود کاروان اسیران به کربلا در اوّلین اربعین
• علت تردید در ورود اسرا به کربلا در اربعین سال61
• کاروان اسیران در اربعین حسینی به کربلا آمدند؟
• مسیر کوفه به شام بر اسرای کربلا چه گذشت؟
• تلاوت قرآن توسط سر امام حسین(ع)
• عبور قافله اسیران ، از کنار قتلگاه
• اهل بیت امام حسین(ع) چگونه به اسارت رفتند؟
• امام حسین(ع) دختری به نام رقیه داشتند
• سخنان امام حسین(ع) پس از نماز ظهر عاشورا
• نماز اول وقت در ظهر عاشورا
• تقسیم سرهای شهدای کربلا
• سر امام حسین(ع) در خانه خولی
• تاختن اسب بر پیکر امام حسین(ع)
• آتش زدن خیمه های امام حسین(ع) در عاشورا
• اولین فریاد حمایت از مظلومان در کربلا
• بی حرمتی به اهل خیام امام حسین(ع) در کربلا
• غارت انگشتر و شمشیر امام حسین(ع) در کربلا
• نفرین امام حسین(ع) بر قاتلان کربلا
• حمله سپاه عمربن سعد به خیمه ها
• توصیه های حبیب بن مظاهر به اصحاب
• توصیه حضرت عباس(ع) به هاشمیان در عاشورا
• حضرت زینب(س) و شهادت امام حسین(ع)
• اعلام وفاداری اصحاب الحسین(ع)در شب عاشورا
• علت درخواست مهلت در عصر تاسوعا
• اولین شهدای روز عاشورا
• شروع جنگ در روز عاشورا
• امام حسین(ع) و بیان عاقبت سپاه دشمن
• امام حسین(ع) به کوفیان خائن چه فرمودند؟
• اتمام حجت امام حسین(ع) با دشمن در عاشورا
• نصیحت دشمنان درعاشورا توسط امام حسین(ع)
• مناجات های امام حسین(ع) در روز عاشورا
• خواب و رویای امام حسین(ع) درسحرگاه عاشورا
• اخبار غیبی امام حسین(ع) به اصحابش
• امام حسین(ع) و برداشتن بیعت از یاران
• مظلومیت امام حسین(ع) و یارانش
• ذلت ناپذیری امام حسین(ع) و اصحابش
• یاران امام حسین(ع) چگونه بودند؟
• شهادت حجّت الهی توسط مردمی مسلمان
• انگیزه های خالص الهی در قیام عاشورا
• امتیاز نهضت عاشورا بر دیگر نهضت ها
• نقش شاعران در احیای حماسه حسینی
• قیام امام حسین(ع) قیامی آگاهانه بود
• معاویه چگونه زمینه واقعه عاشورا را فراهم کرد؟
• سخنان یزید و آثار انتقام جوئی از بنی هاشم
• عقده های امویان نسبت به بنی هاشم
• تاثیر کینه امویان از شکست هایشان
• نقش اختلافات بنی امیّه و بنی هاشم در کربلا
• بنی هاشم چه امتیازاتی بر بنی امیه داشتند؟
• مهمترین عامل ایجاد نهضت امام حسین(ع)
• ریشه های دشمنی بنی امیه با بنی هاشم
• بهترین روش برای مطالعه پیرامون عاشورا
• عوامل پیدایش نهضت امام حسین(ع)
• اگر دعوت کوفیان نبود ، باز هم قیام کربلا بود؟
• کینه نسبت به امام علی(ع) از عوامل عاشورا
• در وداع امام حسین(ع)و محمدحنفیه چه گذشت؟
• هشدار امام حسین(ع) به ترک امر به معروف
• (عمل به وظیفه) و (رسیدن به نتیجه) و عاشورا
• اقدامات امام حسین(ع) برای حکومت اسلامی
• امام حسین(ع) شایسته و وارث حاکمیت
• آیا می توان عاشورا را یک حماسه تاریخی دانست؟
• تاثیر عاشورا بر افکار عمومی جهانیان در طول تاریخ
• امام حسین(ع) برای امر به معروف قیام نمود
• امام حسین(ع) برای اصلاح امت قیام کرد
• نقش کوفیان در قیام امام حسین(ع)
• قیام امام حسین(ع) و تحقق عدالت اجتماعی
• قیام امام حسین(ع) و تشکیل حکومت اسلامی
• ماموریت امام حسین(ع) بعد از شهادت مسلم(ع)
• اوضاع حکومت بنی امیه در دوران امام حسین(ع)
• چرا امام حسین(ع) با یزید بیعت نکرد؟
• فلسفه صلح امام حسن(ع)و قیام امام حسین(ع)
• جامعه زمان امام حسین(ع) نیاز به اصلاح داشت؟
• سخنرانی امام حسین(ع) در منی برای حجاج
• دیدار امام حسین(ع) با فرزدق شاعر
• احیای حق و از بین بردن باطل در قیام حسینی
• خدا میخواست که امام حسین(ع) قیام کند
• چرا امام حسین(ع) دعوت کوفیان را پذیرفت؟
• مرگ با عزّت بهتر از زندگی با ذلت
• حرکت امام حسین(ع) با علم به نفاق کوفیان
• قیام امام حسین(ع) در برابر بدعت ها
• خطبه امام سجاد(ع) در کوفه
• خطبه امام سجاد(ع) در شام
• خطبه عليا مخدره حضرت زينب کبري(س) در کوفه
• خطبه حضرت ام کلثوم(س) در کوفه
• خطبه حضرت فاطمه صغرى(س) در کوفه
• ورود اهل بيت امام حسين(ع) به مجلس ابن زياد
• سخن از امام موسي صدر درباره امام حسين(ع)
• سخن امام موسي صدر پيرامون حضرت زينب(س)
• شهادت عبدالله عفيف ازدي(ره)

• شفاء بودن تربت قبر امام حسين(ع) و خواص آن
• زیارت امام حسین(ع) توسط افراد غنی و فقیر
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه
• ثواب غسل کردن در آب فرات
• زيارت امام حسين(ع) اندوه را بر طرف می کند
• زيارت امام حسين(ع) معادل با آزاد كردن بندگان
• جواز ترك غسل براى زيارت امام حسين(ع)
• استقبال فرشتگان از زائرین امام حسین(ع)
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در زمان های مختلف
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در روز عاشورا
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در نيمه شعبان
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در ماه رجب
• شفاعت دیگران ، توسط زائر امام حسین(ع)
• كسانى كه زيارت امام حسين(ع) را ترك می كنند
• نماز واجب و مستحبی در حرم امام حسین(ع)
• زیارت امام حسین(ع) در حدیث ام ایمن
• فضيلت كربلاء و زيارت امام حسين(ع)
• زائر امام حسین(ع) ، همسایگی رسول الله(ص)
• زائر امام حسين(ع) قبل از همه بهشت می رود
• زيارت امام حسين(ع) افضل اعمال می باشد
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در حال عارف به حق
• ایام زیارت امام حسین(ع) ، از عمر کم نمی شود
• ثواب زیارت امام حسین(ع) به اميد اجر از خدا
• زائر امام حسین(ع) ، زائر خداوند است در عرش
• زيارت امام حسين(ع) معادل چند حج می باشد
• زيارت امام حسين(ع) گناهان را محو می كند
• ثواب زیارت امام حسین(ع) از روی شوق
• زيارت امام حسين(ع) روزى را زیاد می کند
• ثواب و فضیلت گریه بر امام حسین(ع)
• ثواب شعر گفتن در مصائب امام حسین(ع)
• ثواب یاد کردن امام حسین(ع) در هنگام آب خوردن
• دعای ائمه(ع) و ملائکه در حق زوار امام حسین(ع)
• زيارت امام حسين(ع) واجب است
• یک حدیث طولانی در فضایل زیارت امام حسین(ع)
• ثواب زيارت امام حسين(ع) با ترس
• چیزهایی که در زیارت امام حسین(ع) مکروه است
• ثواب انفاق کردن در زیارت امام حسین(ع)
• زائر امام حسین(ع) چگونه باید باشد؟
• ثواب زیارت امام حسین(ع) با پای پیاده یا سواره
• کرامت خدا در حق زوار امام حسین(ع)
• ثواب و فضیلت گریه بر امام حسین(ع)
• فضيلت آب فرات و نوشيدن آن و غسل در آب فرات

• ثواب و برکات زیارت امام حسین(ع)
• ثواب و فضیلت عزاداری برای امام حسین(ع)
• القاب امام حسین(ع)
• معنای ثارالله چیست؟
• لقب سیدالشهداء برای امام حسین(ع)
• لقب ثارالله برای امام حسین(ع)
• میلاد امام حسین(ع)
• نقش نگین انگشتر امام حسین(ع)
• از امام حسین(ع) بیشتر بدانیم
• حضرت شهربانو(س) ، همسر امام حسین(ع)
• لبیک یا حسین(ع) ، سیدحسن نصرالله لبنان 
(فیلم)
• هروله عاشورا در کربلا 
(فیلم)
• گریه امام خمینی(ره) برای سیدالشهدا(ع) 
(فیلم)
• عزاداری و سینه زنی در جبهه و جنگ 
(فیلم)
• روضه خوانی و سینه زنی مرحوم کوثری 
(فیلم)
• کربلا کربلا ما داریم میاییم 
(فیلم)
• سید عزالدین زنجانی - حکایتی حسینی 
(فیلم)
• پیاده روی اربعین حسینی - رهبر انقلاب 
(فیلم)
• تشکر از خادم های زیارت اربعین توسط رهبر
 (فیلم)
• روضه عصر عاشورا - امام خامنه ای سال64 
(فیلم)
• پیاده روی اربعین در کربلا 
(فیلم)
• کتاب نفس المهموم 
- شیخ عباس قمی
• کتاب آفتاب در مصاف
 - امام خامنه ای
• کتاب امام حسین(ع) و احیای دین -
 علامه جعفری
• کتاب امام حسین(ع)شهیدفرهنگ
 - علامه جعفری
• کتاب آذرخش کربلا - 
علامه مصباح یزدی
• کتاب کامل الزيارات - 
ابن قولويه(ره)
• کتاب رسول ترک - 
آزاد شده امام حسين(ع)
• کتاب زينب(س)پيامبر عاشورا - 
اشتهاردی(ره)
• کتاب مقتل لهوف - 
سيد بن طاووس(ره)
• کتاب مقتل لهوف (متن عربي) - 
ابن طاووس(ره)
• کتاب روضه الشهدا - 
مرحوم کاشفی(ره)
• کتاب مقتل مقرم - 
عبدالرزاق مقرم(ره)
• کتاب مقتل از مدينه تا مدينه - 
آيت الله ذهنی(ره)
• کتاب 69 منزل بهر عزاداري - 
عزاداري سنتی
• نرم افزار اختصاصي حضرت زينب(س)  - 
اندرويد
• نسخه کامل اشعار محتشم کاشاني  - 
اندرويد

دریافت کد - امام حسین(ع)