نخستین مسلمان در روایات متواتر نبوى

نخستین مسلمان در روایات متواتر نبوى


پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) چه کسى را به عنوان اولین مسلمان معرفى کرده است؟


احادیث بسیاری در مواضع مختلف از پیامبر(ص) درباره امام علی(ع) نقل شده که قدر مشترک آنها معرفی علی(ع) به عنوان اولین مسلمان است. پیامبر خدا(ص) مى فرماید: «أوّلکم وارداً ـ وروداً ـ علیَّ الحوض أوّلکم إسلاماً، علیُّ بن أبی طالب»؛ (نخستین کسى که در حوض بر من وارد مى شود، کسى است که پیش از همه اسلام آورده است و او على بن ابى طالب است).
این روایت را حاکم با تأیید صحّت آن در «مستدرک»، و خطیب بغدادى در «تاریخ» خود نقل کرده اند، و در «استیعاب» و «شرح ابن ابى الحدید» نیز آمده است.
با مراجعه به احادیث نبوى در مى یابیم که رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) على(علیه السلام) را به عنوان اولین مسلمان معرفى کرده اند، که در ذیل به نمونه هایى از آن اشاره مى کنیم:
1 ـ پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) مى فرماید: «أوّلکم وارداً ـ وروداً ـ علیَّ الحوض أوّلکم إسلاماً، علیُّ بن أبی طالب»؛ (نخستین کسى که در حوض بر من وارد مى شود، کسى است که پیش از همه اسلام آورده است و او على بن ابى طالب است).
این روایت را حاکم با تأیید صحّت آن در «مستدرک»، و خطیب بغدادى در «تاریخ» خود نقل کرده اند، و در «استیعاب» و «شرح ابن ابى الحدید» نیز آمده است.(1)
2 ـ خطاب به فاطمه(علیها السلام) فرمود: «زوّجتکِ خیر اُمّتی، أعلمهم علماً، وأفضلهم حلماً، وأوّلهم سلماً»(2)؛ (تو را به همسرى بهترین فرد امّتم درآورده ام؛ زیرا داناتر و بردبارتر از همه، و در اسلام مقدّم بر همه است).
3 ـ دست على(علیه السلام) را گرفته، فرمود: «إنَّ هذا أوّل من آمن بی، و هذا أوّل من یصافحنی یوم القیامة، وهذا الصدِّیق الأکبر»(3)؛ (این (على) اوّلین کسى است که به من ایمان آورد، و در روز قیامت اوّلین کسى خواهد بود که با من مصافحه خواهد کرد و او صدّیق اکبر است).
4 ـ ابوبکر و عمر از فاطمه(علیها السلام) خواستگارى کردند؛ امّا پیامبر به آنها جواب ردّ داده فرمود: هنوز فرمانى در این باره براى من صادر نشده است؛ امّا وقتى که على(علیه السلام) از او خواستگارى کرد، پیامبر(صلى الله علیه وآله) بدون درنگ پذیرفت و به فاطمه(علیها السلام) فرمود: «زوّجتکِ أقدم الاُمّة إسلاماً»؛ (تو را به همسرى اولین مسلمان درآوردم).
این روایت را جمعى از اصحاب مانند اسماء بنت عمیس و اُمّ أیمن و ابن عبّاس و جابر بن عبدالله، نقل کرده اند.(4)، (5)
       
پی نوشت:
       
(1). المستدرک على الصحیحین، ج 3، ص 136 (ج 3، ص 147، ح 4662)؛ تاریخ البغدادی، ج 2، ص 81؛ الاستیعاب، ج 2، ص 457 (القسم الثالث/1091، شماره 1855)؛ شرح نهج البلاغة، ج 3، ص 258 (ج 13، ص 229، خطبه 238).
(2). این حدیث را خطیب در کتاب المتفق و سیوطی در جمع الجوامع ، چنانکه در ترتیب آن آمده(ج 6، ص 398؛ کنزل العمال، ج 11، ص 605، ح 32926) نقل کرده اند.
(3). المعجم الکبیر، ج 6، ص 269، ح 6184؛ کفایة الطالب، ص 187، باب 44؛ کنز العُمّال، ج 11، ص 616، ح 32990.
(4). شرح نهج البلاغه، ج 3، ص 257 (ج 13، ص 228، خطبه 238).
(5). گردآوری از کتاب: گزیده ای جامع از الغدیر، علامه شیخ عبدالحسین امینی، ترجمه محمد حسین شفیعی شاهرودی، موسسه میراث نبوت، چاپ سوم، ص 324.
سایت جامع سربازان اسلام

امیرالمومنین علی(ع)

روایات متواتر نبوی،احادیث متواتر نبوی،احادیث متواتر از پیامبر،روایات متواتر از پیامبر،روایات متواتر از رسول الله،احادیث متواتر از رسول الله(ص)

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید

امیرالمومنین علی(ع)

   
   

سربازان اسلام