سخن ابن عبدالبّر درباره نخستین مسلمان

 سخن ابن عبدالبّر درباره نخستین مسلمان


آیا سخن ابن عبدالبّر در مورد نخستین مسلمان بودن ابوبکر قابل پذیرش است؟
ابن عبد البرّ در دو روایت می گوید: اولین مسلمان ابوبکر است. امّا اوّلا: این دو روایت جعلی است. ثانیاً: در مقابل این دو حدیث احادیث متواتری در تقدم اسلام حضرت امیر(ع) وجود دارد. ثالثاً: روایت مرسل است. رابعاً: مجالد مورد تضعیف علماى رجالى اهل سنت قرار گرفته است. خامساً: شعبى آشکارا اعلان دشمنى نسبت به امیرالمؤمنین(ع) مى نمود. سادساً: چگونه شعبى به ابن عباس چنین نسبتى را مى دهد در حالى که ابن عباس بیشترین حدیث را در تقدم اسلام حضرت امیر(ع) نقل کرده است.
پاسخ تفصیلی: ابن عبد البرّ در ترجمه ابوبکر مى گوید: «شیخى براى ما از مجالد، از شعبى، از ابن عباس نقل کرده که از او سؤال شد: کدامین شخص اوّل کسى است که اسلام آورده است؟ گفت: ابوبکر».(1)
او نیز از شعبه، از عمر بن مرّه از ابراهیم نخعى نقل کرده که اولین مسلمان ابوبکر است.(2)
در پاسخ مى گوییم:
اوّلا: این دو روایت از پیامبر(صلى الله علیه وآله) نقل نشده است [و گفته شیخ مجهول الحالی که چه بسا از روی تعصب چنین ادعایی کرده قابل قبول نیست].
ثانیاً: این دو روایت در مقابل احادیث متواتر که بر تقدم اسلام حضرت امیر(علیه السلام) دلالت دارند نمى تواند استقامت کند.
ثالثاً: مشخص نشده که شیخى که از مجالد نقل کرده کیست؟ [و چنین روایتی بر مبنای اهل سنت هم پذیرفته نیست]
رابعاً: مجالد کسى است که مورد تضعیف علماى رجالى اهل سنت قرار گرفته است:
ابن معین مى گوید: به او احتجاج نمى شود. احمد مى گوید: او چیزى نیست. نسائى او را غیر قوى، و دارقطنى و یحیى بن سعید او را ضعیف شمرده اند. و ابن مهدى از او روایت نقل نمى کرده است.(3)
خامساً: شعبى از جمله کسانى است که آشکارا اعلان دشمنى نسبت به امیرالمؤمنین(علیه السلام) مى نمود [لذا این گفته ی او که در حقیقت انکار فضیلت امیرالمؤمنین(علیه السلام) است را نمی توانیم از او بپذیریم].
سادساً: چگونه شعبى به ابن عباس چنین نسبتى را مى دهد در حالى که ابن عباس از جمله کسانى است که بیشترین حدیث را در تقدم اسلام حضرت امیر(علیه السلام) نقل کرده است [بسیاری از علمای اهل سنت از جمله ذهبی و ابن ابی الحدید و... تصریح کرده اند که:«از ابن عباس ثابت شده که اولین مسلمان على است»].
سابعاً: در مورد حدیث دوم، مضافاً به این که انقطاع داشته و از صحابى نقل نشده است، در سند آن شعبة بن حجاج است که بخارى در حقّ او گفته: احادیث او از منکرات است. و ابوحاتم او را مجهول معرفى کرده است.(4)
و نیز در سند آن ابراهیم نخعى و شعبة بن حجاج است که ابن قتیبه در «المعارف»(5) اوّلى را از رجال شیعه، و شهرستانى در «الملل و النحل»(6) دوّمى را از رجال شیعه معرفى کرده است. و لذا به طور حتم این روایت کذب و دروغ است؛ زیرا اتفاق جامعه شیعه به تبع اهل بیت(علیهم السلام) [و طبق احتجاج خود امیر المؤمنین(علیه السلام) نزد بسیاری از صحابه و تابعین] بر آن است که حضرت علی(علیه السلام) اوّل کسى است که اسلام آورده است.(7)
       
پی نوشت:
       
(1). الاستیعاب، ج 1، ص 341.
(2). الاستیعاب، ص 342.
(3). میزان الاعتدال، ج 3، ص 437 و 438.
(4). لسان المیزان، ج 3، ص 145.
(5). المعارف، ص 268.
(6). الملل و النحل، ج 1، ص 190.
(7). گردآوری از کتاب: امام شناسی و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران، چاپ اول، ج 2، ص 453.
سایت جامع سربازان اسلام

امیرالمومنین علی(ع)

ابن عبدالبر،جوابیه به شبهه ابن عبدالبر،آیا ابوبکر اولین مسلمان بود؟،آیا ابوبکر نخستین مسلمان بود؟،ابوبکر مسلمان بود؟،آیا ابوبکر مسلمان بود؟

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید

امیرالمومنین علی(ع)