عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره ق چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره ق چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره ق) را قرائت کند ، خداوند سختی ها و سکرات مرگ را بر وی آسان می کند.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد9، صفحه233)
...............
2) امام باقر(ع) فرمودند: هر کسی در نمازهای واجب و یا مستحب خود (سوره ق) را قرائت نماید ، خداوند در روزی او ، وسعت ایجاد کرده و در روز قیامت کتاب اعمال او را به دست راستش داده و از او به آسانی حسابرسی می کند.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه115)
...............
3) رسول الله(ص) فرمودند: اگر (سوره ق) را بنویسند و بر کسی که دچار حمله صرع شده بیاویزند ، به هوش آید.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه125)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره ق چیست؟

کلمات کلیدی : ق, سوره ق, ثواب ق, فضیلت ق, خواص ق, ثواب سوره ق, فضیلت سوره ق, خواص سوره ق, ق قرآن, فایده ق, فواید ق, فایده سوره ق, فواید ق, فواید سوره ق, روایات سوره ق, احادیث سوره ق

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن