عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره شعراء چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره شعراء چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هركسی (سوره شعراء) را قرائت كند ، خداوند به تعداد تمام كسانیكه حضرت نوح(ع) ، همچنین پیامبران الهی حضرت هود(ع)، حضرت شعیب(ع) ، حضرت صالح(ع) و حضرت ابراهیم(ع) را كه تصدیق یا تكذیب كرده اند و نیز به تعداد تكذیب كنندگان حضرت عیسی(ع) و تصدیق كنندگان حضرت محمد رسول الله(ص) ، ده حسنه به او عطا خواهد كرد.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد7، صفحه318)
.............
2) امام صادق(ع) فرمودند: اگر كسی سوره های طواسین (سوره هایی كه با طسم و طس آغاز شده باشد) (سوره شعراء ، سوره قصص ، سوره نمل) را در شب جمعه قرائت كند ، از جمله اولیاء الهی است كه در جوار الهی خواهد بود ، و در دنیا هیچ ناراحتی به او نخواهد رسید ، و خداوند در آخرت چندان از نعمت های بهشتی به او عطا می كند كه راضی شود ، و خدا بیش از حد رضایت او به وی عطا خواهد كرد ، و او را با صد همسر از حوریان بهشتی تزویج می كند.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه109)
.............
3) رسول الله(ص) فرمودند: كسی كه (سوره شعراء) را قرائت نماید ، به تعداد همه مردان و زنان با ایمان به او ده حسنه عنایت می كند ، و در حالی از قبرش خارج می شود كه زبانش به ذكر (لا اله الا الله) مترنم است ، و هر كس صبحگاه (سوره شعراء) را بخواند مانند آن است كه همه كتاب های آسمانی را قرائت كرده است.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد4، صفحه163)
.............
4) رسول الله(ص) فرمودند: اگر (سوره شعراء) را نوشته و آنگاه آن را بشویند و از آن آب بنوشند ، خداوند او را از هر بیماری شفا می دهد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد4، صفحه163)
.............
5) رسول الله(ص) فرمودند: اگر فردی بر قرائت (سوره شعراء) مداومت ورزد ، سارقی به خانه اش وارد نمی شود ، و خانه اش دچار آتش سوزی و غرق نمی شود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد4، صفحه163)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره شعراء چیست؟

کلمات کلیدی : شعراء,سوره شعراء,ثواب شعراء,فضیلت شعراء,خواص شعراء,ثواب سوره شعراء,فضیلت سوره شعراء,خواص سوره شعراء,شعراء قرآن,شعراء قرآن,فایده شعراء,فواید شعراء,فایده سوره شعراء,فواید شعراء,فواید سوره شعراء,روایات سوره شعراء,احادیث سوره شعراء

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن