عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره طه چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره طه چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: به كسی كه (سوره طه) را قرائت كند ، در روز قيامت ثواب همه مهاجران و انصار عطا می شود.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد7، صفحه5)
..............
2) امام صادق(ع) فرمودند: خواندن (سوره طه) را ترک نكنيد ، زيرا خداوند آن را دوست می دارد و هركس آن را بخواند او را نيز دوست خواهد داشت ، و هر كسی بخواندن آن مداومت كند خداوند در روز قيامت نامه عملش را به دست راست او دهد و از كردار او در اسلام حساب سخت نكشد ، و آنقدر به او پاداش عطا فرمايد تا خشنود گردد.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه108)
..............
3) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره طه) را بنويسد و در پارچه سبزی قرار داده و به خواستگاری برود ، خواستگاری اش رد نمی شود و حاجتش برآورده می شود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد3، صفحه696)
..............
4) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی كه خواستگاری ندارد ، يا به خواستگاريش جواب نمی دهند ، (سوره طه) را بنويسد و بشويد و آب آن را بر صورت خود بريزد ، خداوند ازدواجش را آسان می كند.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد3، صفحه696)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره طه چیست؟

کلمات کلیدی : طه,سوره طه,ثواب طه,فضیلت طه,خواص طه,ثواب سوره طه,فضیلت سوره طه,خواص سوره طه,طه قرآن,طه قرآن,فایده طه,فواید طه,فایده سوره طه,فواید طه,فواید سوره طه,روایات سوره طه,احادیث سوره طه

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن