عناوین اسلامی

   
   

ثواب و فضيلت نماز در مسجد كوفه و مسجد سهله

ثواب و فضيلت نماز در مسجد كوفه و مسجد سهله

 

1) امام باقر(ع) فرمودند: يك نماز واجب در مسجد كوفه معادل با يك حج مقبول بوده و يك نماز مستحبى در مسجد کوفه برابر با يك عمره قبول شده می باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه74)

..............

2) امام صادق(ع) فرمودند: يك درهم در كوفه خرج نمودن معادل با 200 درهم در غير آن بوده و دو ركعت نماز در آن مساوى با 100 ركعت نماز در غير آن می باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه73)

..............

3) امام باقر(ع) فرمودند: اگر مردم به فضيلتى كه در مسجد كوفه است واقف بودند ، از راه دور توشه برداشته و بر مركب سوار شده و به آنجا می رفتند . و سپس امام باقر(ع) فرمودند : يك فريضه در مسجد کوفه به جا آوردن ، مساوى با يك حج بوده و يك نافله در مسجد کوفه خواندن معادل با يك عمره می باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه74)

..............

4) امیرالمومنین علی(ع) فرمودند: نماز نافله در مسجد کوفه معادل با انجام عمره در معيّت رسول الله(ص) بوده و نماز واجب در مسجد کوفه مساوى با انجام حج با رسول الله(ص) می باشد ، در مسجد کوفه هزار پيغمبر و هزار وصىّ پيامبر نماز خوانده‏اند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه75)

..............

5) هارون بن خارجه می گوید که امام صادق(ع) فرمودند :آيا تمام نمازهايت را در مسجد كوفه مى‏خوانى؟ عرض كردم: خير ، حضرت فرمودند: من اگر در آنجا حاضر باشم اميدوارم كه هيچ نمازى از من در آن مسجد فوت نشود و سپس فرمودند: آيا فضيلت نماز در اين مسجد را می دانى؟ ، عرض كردم: خير. حضرت فرمودند: هيچ بنده صالح و پيامبرى نبوده مگر آنكه در مسجد كوفه نماز گزارده است‏ ، حتى رسول خدا(ص) وقتى به معراج رفتند ، جبرئيل(ع) به ايشان عرض نمود: آيا نمی دانى در اين ساعت به كجا آمده‏اى؟ حضرت فرمودند: خير ، عرضه داشت: شما در مقابل مسجد كوفه قرار گرفته‏ايد. حضرت فرمودند: از پروردگارت اذن بگير تا به آن فرود آمده و در آن نماز بگذارم . پس جبرئيل(ع) از حقتعالى استيذان نمود و حقتعالى هم به او اذن داد. پس پيامبر اكرم(ص) به مسجد فرود آمده و در آن دو ركعت نماز خواندند. بايد توجه داشت كه يك نماز واجب در مسجد کوفه معادل با هزار نماز در جاهاى ديگر است و يك نماز نافله در مسجد کوفه مساوى با پانصد نمازى است كه در اماكن ديگر خوانده شود. قبله اين مسجد بستانى است از بساتين بهشت و نيز قسمت راست آن بستان ديگرى است از بساتين بهشت ، چنانچه طرف چپ آن نيز بستان ديگرى محسوب می شود از بساتين بهشت ، نشستن در مسجد کوفه بدون اينكه نماز بخوانند يا ذكرى بگويند عبادت می باشد و اگر مردم فضيلتى را كه در مسجد کوفه است می دانستند مسلّما به آن حاضر گشته ، اگر چه به روش اطفال روى دست و شكم راه رفته و خود را روى زمين بكشند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه77)

..............

6) امام صادق(ع) فرمودند: مکه حرم خدا و رسول الله(ص) و امیرالمومنین علی(ع) می باشد، يك نماز در آن معادل با صد هزار نماز بوده و يك درهم در آن انفاق كردن برابر با صد هزار درهم می باشد. و مدينه منوره حرم خدا و رسول الله(ص) و امیرالمومنین علی(ع) می باشد ، يك نماز در مسجد النبی(ص) معادل با ده هزار نماز بوده و يك درهم انفاق‏ كردن در آن برابر با ده هزار درهم می باشد. و كوفه حرم خدا و رسول الله(ص) و امیرالمومنین علی(ع) می باشد، يك نماز در مسجد کوفه ، معادل با هزار نماز می باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه78)

..............

7) امام صادق(ع) به ابى حمزه ثمالى فرمودند:اى ابا حمزه آيا شاهد بودى عمويم شب خارج گرديد؟ ابو حمزه گفت: بلى. امام صادق(ع) فرمودند: آيا وى در مسجد سهيل نماز گذارد؟ ابو حمزه گفت: مسجد سهيل كجا است؟ شاهد مقصودتان مسجد سهله است ، امام صادق(ع) فرمودند:بلى، سپس فرمودند: حقّا اگر وى (يعنى عموى امام صادق(ع) كه زيد بن على بن الحسين(ع) باشد) در آن مسجد دو ركعت نماز مى‏خواند سپس از خداوند پناه مى‏خواست حقتعالى او را براى يك سال پناه می داد.ابو حمزه محضر مباركش عرض كرد: پدر و مادرم فدايت شوند، اين مسجدى كه توصيفاتش را بيان فرموديد آيا مسجد سهله است؟ امام صادق(ع) فرمودند: بلى، در آن مسكن و منزل حضرت ابراهيم(ع) بوده كه از آن بطرف عمالقه می رفت و ايشان را ارشاد می فرمود و نيز در آن منزل حضرت ادریس(ع)  است كه در آن‏ به خياطت و دوزندگى اشتغال داشت و همچنين در آن استراحت‏گاه سواران و سنگ سبزى كه در آن صورت و شمايل انبياء نقش بسته شده می باشد و در زير اين سنگ گلى هست كه خداوند عزّ و جل انبياء را از آن آفريده و از اين مكان و بمنزل معراج صورت گرفته و آن مكان به فاروق اعظم ناميده شده و آن محل عبور و مرور مردم به طرف محشر بوده و از كوفه محسوب می شود و دميدن در صور در همين مكان واقع می شود و از همين مكان به محشر راه پيدا شده و هفتاد هزار نفر محشور گشته و از همين مكان به طرف بهشت بدون حساب رهسپار گرديده و داخل آن مى‏شوند ، ايشان كسانى هستند كه حقتعالى آنها را رستگار نموده و نعمتهايش بر ايشان را مضاعف كرده است ، ايشان در ورود به بهشت بر يكديگر سبقت و پيشى مى‏گيرند، رستگاران و اميدواران به رحمت حق بوده ، دوست دارند فخر و كبر را از خود دور كنند ، ايشان كسانى هستند كه عدل حق تعالى آنها را از ملاقات پروردگارشان ترسان و خائف نموده ، ديگر از اوصاف ايشان آن است كه در طاعت و فرمان برادرى حق شتاب نموده و طريق عمل را پيش گرفته و می دانند كه خداوند متعال به آنچه انجام می دهند بصير و آگاه است ، حسابى بر ايشان نبوده چنانچه عذاب و مؤاخذه‏اى متوجه ايشان نمی باشد. اين مكان كينه را از دل ها برده و مؤمنين را از هر گونه آلودگى پاك می نمايد ، و از وسط آن كوه اهواز (در برخى نسخ «اهوان» ضبط شده) رد شده و روزگارى بر آن گذشته كه در طى آن اين مكان معمور و آباد بوده است. (در این حدیث همانطور که علامه مجلسی عرض کرده اند ، برخی الفاظ شاید نیاز به اصلاح داشته باشند)

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه82)

..............

8) شخصی به نام ابى بكر خضرمى  از امام باقر(ع) یا از امام صادق(ع) سوال میکند که : بعد از حرم خداوند عزّ و جل و حرم رسول خدا(ص) چه مكانى از زمين از مکان های ديگر برتر و اشرف می باشد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: اى ابو بكر، آن زمين كوفه می باشد ، اين زمين پاك و پاكيزه بوده و در آن قبور انبياء مرسل و غير مرسل و اوصياء انبياء بوده و در آن مسجد سهيل(مسجد سهله) قرار دارد ، از خصوصيات مسجد سهله آن است كه حق تعالى هيچ پيغمبرى را مبعوث نفرموده مگر آنكه وى در آن نماز خوانده است و نيز از مسجد سهله ، عدل الهى ظاهر و آشكار مى‏گردد و در مسجد سهله ، قائم حق تعالى(عج)  قيام نموده و پس از آن عدالت را بر پا می ‏فرمايد ، در اين زمين منازل انبياء و اوصياء صالح می ‏باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه83)

..............

9) شخصی به نام حنان بن سدير می گوید : محضر مبارک امام باقر(ع) بودم كه شخصى داخل شد و به حضرت سلام نمود و امام باقر(ع) به او فرمودند: از كدام ديار هستى؟ عرض كرد: از اهل كوفه بوده و دوست دار شما می باشم. امام باقر(ع) به او فرمودند: آيا تمام نمازهايت را در مسجد كوفه مى‏خوانى؟ عرض كرد: خير. امام باقر(ع) فرمودند: حقا كه از خير محروم هستى، سپس فرمودند: آيا هر روز يك مرتبه از فرات غسل مى‏كنى؟ عرض كرد: خير. امام باقر(ع) فرمودند: آيا در هر جمعه چه طور؟ عرض كرد: خير. امام باقر(ع) فرمودند: در هر ماه چطور؟ ، عرض كرد: خير. امام باقر(ع) فرمودند: در هر سال چه طور؟ عرض كرد: خير ، امام باقر(ع) فرمودند: حقا كه از خير محروم می باشى. سپس امام باقر(ع) به او فرمودند: آيا قبر امام حسين(ع) را در هر جمعه زيارت می نمائى؟ عرض كرد: خير. امام باقر(ع) فرمودند: در هر ماه چه طور؟ عرض كرد: خير. امام باقر(ع) فرمودند: در هر سال چه طور؟ عرض كرد: خير. امام باقر(ع) فرمودند: حقّا كه از خير محروم می باشى.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه86)

..............

10) امام رضا(ع) فرمودند: يك نماز فرادى در مسجد كوفه خواندن ، برتر و با فضيلت تر از هفتاد نماز بطور جماعت خواندن در غير آن می باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه87)

..............

11) شخصى محضر مبارك امير المؤمنين علی(ع) رسيد در حالى كه آن حضرت در مسجد كوفه تشریف داشتند ، بر حضرت سلام كرد و گفت: السّلام عليك يا امير المؤمنين و رحمة الله و بركاته. امیرالمومنین علی(ع) جواب سلامش را دادند. وى عرض كرد: فدايت شوم عازم مسجد اقصى بودم ، گفتم ابتداء خدمت شما آمده سلام عرض كرده و با شما وداع نمايم. امیرالمومنین علی(ع) فرمودند: قصدت از رفتن به آن مسجد چيست؟ عرضه داشت: فدايت شوم درك فضيلت آن مسجد . امیرالمومنین علی(ع) فرمودند: مركبت را بفروش و توشه ات را تناول كن و در همين مسجد کوفه نماز بگذار و نيازى به آن مسجد نيست ، زيرا يك نماز واجب در اينجا خواندن معادل با يك حجّ قبول شده بوده و يك نماز نافله گزاردن مساوى و برابر است با يك عمره مقبول ، بركتى كه از اين مسجد ناشى می باشد تا فاصله دوازده ميلى آن منتشر می باشند ، جانب راست آن نيك بختى و بركت بوده و طرف چپش تزوير و فريب و در وسطش چشمه‏اى از روغن و چشمه‏اى از شير و چشمه‏اى از آبى كه شراب است براى مؤمنين و چشمه‏اى است از آب كه براى اهل ايمان طهور و پاكيزه می ‏باشد ، از همين مكان كشتى نوح(ع) حركت نمود و در همين مسجد بت هاى سه‏گانه يعنى: نسر و يغوث و يعوق بودند و در همين مسجد هفتاد و پيغمبر و هفتاد وصىّ كه يكى از آنها من هستم نماز خوانده‏اند. سپس در حالى كه با دست مبارك اشاره مى‏نمودند فرمودند: در اين مسجد هيچ محزون و مكروبى براى حاجتى از حوائجش دعاء نكرده مگر آنكه حق تعالى حزنش را بر طرف و غمش را زائل و حاجتش را روا ساخته است. (اينكه حضرت فرمودند: بت‏هاى سه‏گانه يعنى: نسر و يغوث و يعوق در اين مسجد بودند ، نه به ملاحظه شرافت مسجد از اين رهگذر باشد ، بلكه اشاره به قدمت آن است كه خود فضيلت و اعتبارى محسوب مى‏گردد) .

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه93)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و فضيلت نماز در مسجد كوفه و مسجد سهله

ثواب و فضيلت نماز در مسجد كوفه و مسجد سهله

ثواب و فضيلت نماز در مسجد كوفه و مسجد سهله

ثواب و فضيلت نماز در مسجد كوفه و مسجد سهله

ثواب و فضيلت نماز در مسجد كوفه و مسجد سهله

ثواب و فضيلت نماز در مسجد كوفه و مسجد سهله

ثواب و فضيلت نماز در مسجد كوفه و مسجد سهله

کلمات کلیدی : مسجد كوفه,مسجد سهله,مسجد کوفه و سهله,مسجد سهله و کوفه,نماز در مسجد كوفه,نماز در مسجد سهله,نماز در کوفه,فضیلت مسجد کوفه,فضیلت مسجد سهله,فضیلت مسجد کوفه و سهله,ثواب نماز در مسجد کوفه,ثواب نماز در مسجد سهله

ثواب و خواص و فضیلت عبادات اسلامی

• ثواب و فضیلت و خواص ذکر (لا اله الا الله)
• اعمال لیلة الرغائب (شب دلدادگان)
• ثواب زیارت امام کاظم(ع) و امام جواد(ع) - کاظمین
• زيارت نمودن افراد دور از قبور اهلبیت(ع)
• شفاء بودن تربت قبر امام حسين(ع) و خواص آن
• زیارت امام حسین(ع) توسط افراد غنی و فقیر
• ثواب زیارت امام رضا(ع) در مشهد
• ثواب و فضیلت زیارت حضرت معصومه(س) در قم
• ثواب و فضيلت زيارت قبور مومنین و صالحین
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه
• ثواب غسل کردن در آب فرات
• زيارت امام حسين(ع) اندوه را بر طرف می کند
• زيارت امام حسين(ع) معادل با آزاد كردن بندگان
• جواز ترك غسل براى زيارت امام حسين(ع)
• استقبال فرشتگان از زائرین امام حسین(ع)
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در زمان های مختلف
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در روز عاشورا
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در نيمه شعبان
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در ماه رجب
• شفاعت دیگران ، توسط زائر امام حسین(ع)
• كسانى كه زيارت امام حسين(ع) را ترك می كنند
• نماز واجب و مستحبی در حرم امام حسین(ع)
• زیارت امام حسین(ع) در حدیث ام ایمن
• فضيلت كربلاء و زيارت امام حسين(ع)
• زائر امام حسین(ع) ، همسایگی رسول الله(ص)
• زائر امام حسين(ع) قبل از همه بهشت می رود
• زيارت امام حسين(ع) افضل اعمال می باشد
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در حال عارف به حق
• ایام زیارت امام حسین(ع) ، از عمر کم نمی شود
• ثواب زیارت امام حسین(ع) به اميد اجر از خدا
• زائر امام حسین(ع) ، زائر خداوند است در عرش
• زيارت امام حسين(ع) معادل چند حج می باشد
• زيارت امام حسين(ع) گناهان را محو می كند
• ثواب زیارت امام حسین(ع) از روی شوق
• زيارت امام حسين(ع) روزى را زیاد می کند
• زیارت ائمه(ع)، معادل زیارت رسول الله(ص) هست
• ثواب و فضیلت گریه بر امام حسین(ع)
• ثواب شعر گفتن در مصائب امام حسین(ع)
• ثواب یاد کردن امام حسین(ع) در هنگام آب خوردن
• دعای ائمه(ع) و ملائکه در حق زوار امام حسین(ع)
• زيارت امام حسين(ع) واجب است
• یک حدیث طولانی در فضایل زیارت امام حسین(ع)
• ثواب زيارت امام حسين(ع) با ترس
• چیزهایی که در زیارت امام حسین(ع) مکروه است
• ثواب انفاق کردن در زیارت امام حسین(ع)
• زائر امام حسین(ع) چگونه باید باشد؟
• ثواب زیارت امام حسین(ع) با پای پیاده یا سواره
• کرامت خدا در حق زوار امام حسین(ع)
• ثواب و فضایل زیارت امیرالمومنین علی(ع)
• ثواب و فضيلت نماز در مسجد كوفه و سهله
• ثواب و فضیلت گریه بر امام حسین(ع)
• ثواب رفتن به مسجد قبا و قبور شهداء
• فضيلت آب فرات و نوشيدن آن و غسل در آب فرات
• ثواب زیارت ائمه معصومین(ع) با پای پیاده
• ثواب زیارت رسول الله(ص)
• ثواب و برکات زیارت امام حسین(ع)
• ثواب و فضیلت تسبیحات حضرت زهرا(س)
• ثواب و فضیلت عزاداری برای امام حسین(ع)
• ثواب نماز در مسجد النبی(ص)
• نماز جعفر طیار(روش خواندن ، ثواب و فضیلت آن)
• علت محروميت از نماز شب
• توبه نصوح چيست؟ نصوح کيست؟
• نماز عيد فطر چگونه خوانده ميشود؟
• ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن کریم
• چگونه استغفار و توبه کنیم؟
• توبه و استغفار (مجموعه مطالب)
• کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال 
- شیخ صدوق
• کتاب مهج الدعوات 
- سيد بن طاووس
• کتاب دعا
 - امام خامنه ای
• کتاب واجب فراموش شده
 - امام خامنه ای
• سوره حمد در نماز - پناهیان 
(فیلم)
• توجه در نماز(شیخ بهاری) - امام خامنه ای 
(فیلم)
• اثرات نماز جعفر طیار در زندگی - پناهیان 
(فیلم)

دریافت کد (عبادات اسلامی)