علائم ظهور حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
علائم ظهور حضرت مهـدى (ع )
در ايـنـجـا بـه ذكـر قـسـمـتـى از نـشـانـه هـاى ظـهـور حـضـرت قـائم آل محمد (اَرْواحُنا فَداه ) مى پردازيم كه پيش از ظهور آن حضرت رخ مى دهد:
1 ـ خـروج سـفـيـانـى (سـفـيـانـى ، يـكـى از طـاغـوتـهـاى مـقـدّس مـآب از نـسـل ابـوسـفيان است و در شام به دست سپاه حضرت مهدى (عليه السلام ) شكست خورده و كشته مى شود).
2 ـ كـشـتـه شـدن سـيـّدِ حـسـنـى (جـوان خـوش صـورت از آل امام حسن (عليه السلام ) با سپاهش به حمايت از امام زمان (عليه السلام ) برمى خيزد و سرانجام ، به شهادت مى رسد).
3 ـ اختلاف بنى عبّاس در رياست دنيا.
4 ـ گرفتن خورشيد در نيمه ماه رمضان .
5 ـ گرفتن ماه در آخر آن ماه ، برخلاف عادت (و نظم فلكى ).
6 ـ فرو رفتن زمين بيداء (زمين بين مكّه و مدينه ).
7 ـ فرو رفتن زمين در نقطه اى از مشرق و مغرب .
8 ـ توقّف خورشيد، هنگام اوّل ظهر تا وسط وقت عصر.
9 ـ طلوع خورشيد از مغرب .
10 ـ كشتن ((نفس زكيّه )) در پشت كوفه همراه هفتاد نفر از نيكان .
11 ـ سر بريدن يك مرد هاشمى بين حجرالا سود و مقام ابراهيم (عليه السلام ) .
12 ـ ويران شدن ديوار مسجد كوفه .
13 ـ به اهتزاز درآمدن پرچمهاى سياه از جانب خراسان .
14 ـ خروج يمانى (يمانى از مردان نيك و طرفدار امام زمان (عليه السلام ) است ) كه به حمايت از آن حضرت ، با سپاه خود برمى خيزد.
15 ـ ظهور مغربى در مصر و حكومت او بر مردم شام .
16 ـ فرود تركها به جزيره .
17 ـ ورود روميان به رمله .
18 ـ طلوع ستاره درخشان در سمت مشرق كه همچون ماه مى درخشد سپس دو جانب آن خم گردد كه نزديك شود كه آن دو جانب به همديگر متّصل شوند.
19 ـ پديد آمدن سرخى در آسمان كه در فضا پراكنده گردد.
20 ـ آتشى در طول مشرق ، آشكار شود و سه روز يا هفت روز در آسمانى باقى بماند.
21 ـ پاره نمودن عرب اسارت خود را و حكومت عرب بر شهرها و كشورها.
22 ـ بيرون رفتن عرب از تحت نفوذ سلطان عجم .
23 ـ كشتن امير مصر، توسّط مردم مصر.
24 ـ خراب شدن شام .
25 ـ اختلاف سه پرچم در شام (كشمكش سه گروه ).
26 ـ ورود دو پرچم قيس و عرب به كشور مصر.
27 ـ به اهتزاز درآمدن پرچمهاى قبيله ((كنده )) در خراسان .
28 ـ آمدن اسبهايى از جانب مغرب ، تا اينكه در كنار حيره (نزديك كوفه ) بسته شوند.
29 ـ برافراشته شدن پرچمهاى سياه از جانب مشرق به سوى حيره .
30 ـ طغيان آب فرات ، به طورى كه سرازير كوچه هاى كوفه گردد.
31 ـ خروج شصت دروغگو كه همه آنان ادّعاى نبوت مى كنند.
32 ـ خروج دوازده نفر از نژاد ابوطالب (عليه السلام ) كه همه آنان ادّعاى امامت براى خود دارند.
33 ـ سـوزانـدن مـردى بـلنـد مـقـام از شـيـعيان بنى عبّاس بين سرزمين جلولاء (واقع در هفت فرسخى خانقين ) و سرزمين خانقين .
34 ـ بستن پلى نزديك محله كرخ بغداد.
35 ـ برخاستن باد سياهى در بغداد، در آغاز روز.
36 ـ زلزله شديد در بغداد.
37 ـ فرو رفتن بيشتر شهر بغداد در زمين بر اثر زلزله .
38 ـ ترس عمومى كه عراق و بغداد را فراگيرد.
39 ـ مرگهاى سريع و عمومى در بغداد.
40 ـ كم شدن اموال و انسانها و محصول كشاورزى .
41 ـ پـيـدايـش مـلخ در فصل خود و در غير فصل خود تا آنجا كه زراعتها و غلاّت را از بين ببرد.
42 ـ كم شدن غلاّت و محصولات گياهى .
43 ـ اختلاف و كشمكش در ميان دو صنف از عجم و خونريزى بسيار بين آنان .
44 ـ بيرون آمدن بردگان از زير فرمان اربابان و كشتن اربابان .
45 ـ مسخ شدن جمعى از بدعتگذاران ، به صورت ميمون و خوك .
46 ـ پيروزى بردگان بر شهرهاى اربابان .
47 ـ نـداى (غـيرعادى ) از آسمان بر همه جهان به طورى كه هركسى در هر زبانى باشد آن ندا را به زبان خودش مى شنود.
48 ـ پيدايش صورت و سينه انسان در قرص خورشيد.
49 ـ مـردگـانى زنده از قبرها بيرون آيند و به دنيا بازگردند و به ديد و بازديد با همديگر بپردازند.
50 ـ در پـايـان هـمـه ، 24 بـار، باران پى در پى مى آيد و زمين خشك را پس از مرگش ، زنـده و سـبـز و خـرّم مـى كـنـد و به دنبال آن بركتهاى زمين بروز مى نمايد و در دسترس قرار مى گيرد.
و بـعـد از ايـن حـوادث ، هـرگـونـه بـلا و ناراحتى و گرفتارى معتقدين به حق از شيعيان حـضـرت مـهـدى (عـليـه السـلام ) برطرف مى گردد، در اين هنگام آنها آگاه شوند كه امام عصر (عَجَّلَ اللّه تعالى فَرَجَه الشّريف ) در مكّه ظهور كرده است براى يارى او به سوى مكّه رهسپار شوند، چنانكه روايات ، بيانگر اين مطلب است .
ايـن نـشـانه هايى كه ذكر شد، پاره اى از آنها حتمى است و پاره اى مشروط به شرايطى اسـت و خـداونـد دانـاتـر اسـت كـه چـه خـواهـد شـد و مـا آنـچـه را نقل كرديم ، از كتب از حديث و روايات ، گرفته شده ، از خداى بزرگ كمك مى جوييم و از درگاه او توفيق سعادت مى خواهيم .


سایت جامع سربازان اسلام

کلمات کليدي : حضرت مهدي،امام مهدي،علائم ظهور حضرت مهـدى،علائم ظهور امام زمان،علائم ظهور،علائم،ظهور،امام زمان،حضرت مهدي،زمان ظهور،زمان ظهور حضرت مهدي،زمان ظهور امام زمان،صيحه آسماني،خسف بيدا،خروج سفياني،ظهور نزديک است،خروج يماني،سيد خراساني