ارسال شد
ان شاالله هميشه
با قدرت مروج فرهنگ
ناب اسلام بمانيم .