ارسال نشد
ان شاالله هميشه
با قدرت مروج فرهنگ
ناب اسلام بمانيم
امام خامنه ای