مطالب مرتبط

عکس
فيلم
کتاب
خاطرات
صدا
وصيت
زندگينامه
شهيد مهدي باکري
شهيد مهدي باکري
بازي پازل شهيد مهدي باکري
سخنراني شهيد مهدي باکري - به زبان ترکي
شهید مهدی باکری - به زبان ترکی
عزاداري و سينه زني در جبهه و جنگ
عزاداری و سینه زنی در جبهه و جنگ
شهيد حميد باکري - از زبان همسر
شهید حمید باکری - از زبان همسر
راهيان نور - اردوگاه شهيد باکري
راهیان نور - اردوگاه شهید باکری
امام زمان(عج)اينجاها نياد،کجا بره؟-ضابط
امام زمان(عج)اينجاها نياد،کجا بره؟-ضابط

بازي پازل شهيد مهدي باکري

بازي پازل شهيد مهدي باکري
بازي پازل شهيد مهدي باکري
بازي پازل شهيد مهدي باکري

بازي پازل اول

بازي پازل دوم

بازي پازل سوم